Nachádzate sa tu

Úvod / Ako nakupovať / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.elfitting.sk, ktorého prevádzkovateľom je ELFITTING s.r.o.,Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany, IČO: 46691545, IČ DPH: SK 2023538693 zapísaný na Okresnom súde Trnave, vložka číslo: 29618/T, (ďalej len predávajúci).
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). Kontakt na predávajúceho – email: info@elfitting.sk, telefón: 033/38 12 839.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu prevádzkovaťeľa internetového obchodu. Pri požadovaní vrátenia peňazí je nutné s tovarom odoslať aj pokladničný doklad resp. faktúru, ktorá Vám bola dodaný. Zásielku je potrebné poslať doporučene bez dobierky.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetvom obchode www.elfitting.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 15 EUR. V prípade, že Vám nie je doručené oznámenie o uložení zásielky do 7 dní od zrealizovania objednávky, vzniká povinnosť kontaktovať predajcu a požiadať o podacie číslo zásielky. Následne si ísť zásielku prevziať na dodaciu poštu. Nedoručenie oznámenia o uložení zásielky neoprávňuje zásielku neprevziať.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 03.05.2012.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.